NguoiLa15

dài hạn

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
mua và chốt khi mũi tên đỏ chạy xong
mũi tên đỏ sẽ xác định và cho biết kịch bản của mũi tên tím hay mũi tên xanh sẽ xảy ra
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.