VuVanTien94hd

GBPUSD short

Giá xuống
VuVanTien94hd Premium Cập nhật   
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
giá tạo mô hình 3D. tiếp cận vùng DP. vùng flip zone cũng đã bị phá. target về swing low h4, sâu hơn về swing low d1
Bình luận: đang run

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.