PhamTanPhat

GU Tín hiệu của một xu hướng tăng

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Ở gốc nhìn sóng Elliott , GU đang điều chỉnh với 3 sóng giảm A-B-C dạng Corrective wave. Nhịp tăng từ 1.2700 là 1 sóng đẩy impulsive wave--> xu hướng tăng trên GU dự báo là tăng với ngưỡng 1.2700 ko bị vi phạm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.