Trade5Day

Bán ngắn hạn và Mua dài hạn

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Chờ đợi tín hiệu tại vùng hợp lưu để mua dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.