ThePhi-FX

GBPUSD - CONTINUE TO DOWNTREND

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhận định về cặp GBPUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.38036, chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar.
Kỳ vọng giá sẽ giảm
Good luck!
T.P.,

GBPUSD Forecast:
1. Downtrend;
2. GBPUSD has retested to resistance around 1.38036, touched EMA21;
3. Setup price action: Pinbar.
Expect to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.