smallturtle

Chờ bán GBP/USD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Giá xuống
- Biểu đồ H4: Vùng cung 1.37060
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.