dinhchien

GBPUSD - Up with Elliot targets

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
- Weekly: Expecting to return uppper price channel.
- Daly: Finish 5 Elliot waves.
- H4: Higher high, Lower high (has a rule for uptrend)
Bình luận:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.