LiZiLong

GU Canh sell

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
up để test cung cầu
Gu D1 giàm giá đang chạm cầu d1
H4 giá đang hồi lại canh sell tại vùng cung h4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.