Jayce_Pham

Tín hiệu chờ cho GU 11/11/2019 - 15/11/2019

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mô tả trên đồ thị

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.