JonhFXsince2010

SELL G NOW !!!

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
HIT 61.8 FIBO IN DAILY CHART , H4 APPEAR BEAR CANDEL , IN A WAVE DOWN , TARGET IS 1.29 !!! HAPPY NEW YEARS

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.