FAST-TRADING

GBPUSD MUA TRÊN M15, ĐÓNG LỆNH TRÊN H1

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD M15

#GBPUSD M15 cơ hội mở vị thế MUA rõ ràng. Sóng điều chỉnh (ABC) đã dần kết thúc sóng (B). Điều này là cơ hội cho việc lên kịch bản cho vị thế sóng (C)

Chúng tôi sẽ không đề cập nhiều bởi những lập luận trước đó đến kết quả này. (Hãy bình luận nếu bạn thắc mắc) Kịch bản được xây dựng như sau:
1: #GBPUSD hình thành cấu trúc tăng rõ ràng (Đang hình thành). Kết hợp xác nhận trạng thái giá của #GBPUSD trên m15 (Quan sát bám vào thị trường thực tế)

2: Kết hợp yếu tố phân tích cơ bản để SETUP mở vị thế với rủi ro an toàn. Lợi nhuận dự kiến là vùng KEY SIGNAL H1
(Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc nếu bạn đặt câu hỏi mang tính xây dựng và cần tìm hiểu)

Các kịch bản trước đó đều loại bỏ hoàn toàn (Khả năng xảy ra rất thấp)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.