JaneDoan

GBP/USD Daily

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mục tiêu ngắn hạn tại 1.359xx
Mục tiêu dài hạn tại đỉnh của sóng A 1.422xx-1.433xx
Bình luận:
wow 400pip. Đừng chốt sớm nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.