V_PhucNguyen

Vàng có cú pullback sau khi sập xuống 1800 kể từ dự báo trước

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
XAUUSD
Cuối tuần trước mình đã nhận định vàng nhiều khả năng sẽ hồi về vùng SPDR bán trước khi thực sự giảm mạnh.
Hiện tại nên tiếp tục theo dõi giá vàng trước khi có nhận định chính xác tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.