GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh XAUUSD

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Cặp XAUUSD đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn
Canh buy khi giá test về cùng hỗ trợ 1277, mục tiêu hướng đến 1300

Đây là quan điểm cá nhân , nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.