GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doang vàng

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
cặp XAUUSD đi trong range 1266 - 1288
Trong lúc thị trường đang lo ngại sự rủi ro từ chiến tranh thương mại, tâm lý thường có xu hướng mua vào

Canh buy tại các điểm swing low 1278, mục tiêu hướng đến 1288, stop loss 1275

Đay là qian điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.