GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh vàng

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Cặp XAUUSD vẫn giao dịch trong xu hướng giảm, chưa thay đổi về cấu trúc xu hướng
tiếp tục canh sell tại giá 1280, hoặc 1290
Mục tiêu hướng đến 1266, stop loss khi giá vượi 1300

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch