V_PhucNguyen

Vàng đang ở vùng cần lưu ý

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
XAUUSD
Vàng đang ở vùng khá nhạy cảm và có thể tạo stophunt nên cần cẩn trọng giao dịch.
Tuy nhiên mình vẫn cho rằng khả năng vàng sẽ giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.