GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh Gold

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Ngày hôm qua với sự hỗ trợ của Fed
Gold đã bức phá mức cản kỹ thuật quan trọng

Tiếp tục canh buy vùng giá 1308 - 1310
mục tiêu có thể lên đến 1330

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.