V_PhucNguyen

Vàng: chờ để break ngưỡng quan trọng 1955

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
XAUUSD
Sau khi vàng chạm vùng gián các trader lớn bán mạnh quanh ngưỡng 1941, đã đi ngang và giữ vững mốc này.
Có thể xem xét để mua vào nếu break khu vực 1955 với động lực tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.