GKFXPrimeVN

chiến lược cho vàng trong tháng 3/2019

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Vàng đã breakout trend tăng
chiến thuật canh sell khi giá retest lại trendline tăng từ 1315 - 1320

Mục tiêu gần nhất là 1300, và cao nhất có thể lên đến 1250
đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.