trongvinh0403

GEG

trongvinh0403 Cập nhật   
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
GEG nè, đăng vậy thôi chứ mọi người đừng tin

Dòng này đăng cho dài hơn thôi
Giao dịch đang hoạt động:
GEG đã đi đúng xu hướng và cắt qua đường neckline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.