HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
GEG nè, đăng vậy thôi chứ mọi người đừng tin

Dòng này đăng cho dài hơn thôi
Giao dịch đang hoạt động: GEG đã đi đúng xu hướng và cắt qua đường neckline