dinhchien

GER30 - Kỳ vọng về kênh giá với 3 mục tiêu Elliot

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:GER30   Chỉ số DAX
H4 + H1 cho xu hướng giảm mạnh
Tuy nhiên khung Daily khả năng trở lại kênh trên khá lớn. Cho nên giao dịch lần này chỉ loại 4 với 1% rủi ro tài khoản
Bình luận:
Bình luận:
Sell tới ngày 5/8 thôi nhé rồi chờ tín hiệu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.