dinhchien

GER30 - Kỳ vọng về kênh giá tăng

Giá lên
FX:GER30   Chỉ số DAX
- H4, H1 có tín hiệu tăng.
- Khung Daily: tín hiệu giảm rất mạnh, tuy nhiên (Impulse system) cho phép Mua. Khả năng test đáy rất lớn. Hiện đã đạt sóng 5 Elliot (98%).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.