dinhchien

GER30 - Kỳ vọng về kênh giá tăng

Giá lên
FX:GER30   Chỉ số DAX
- H4, H1 có tín hiệu tăng.
- Khung Daily: tín hiệu giảm rất mạnh, tuy nhiên (Impulse system) cho phép Mua. Khả năng test đáy rất lớn. Hiện đã đạt sóng 5 Elliot (98%).