HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
tương lai những ngày tới GMD sẽ còn tăng mạnh nếu mua luôn thời điểm này có thể chốt lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.