JackieHup

PHÂN TÍCH SÓNG GMD

Giá lên
HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
Dự đoán hoàn tất sóng 5 của Week: 56 kết thúc (sóng cụt), 65 hoàn tất sóng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.