JackieHup

PHÂN TÍCH SÓNG GMD

Giá lên
HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
33 lượt xem
0
Dự đoán hoàn tất sóng 5 của Week: 56 kết thúc (sóng cụt), 65 hoàn tất sóng.