GameonVentures

GNT, H4, Mua, 130%

Giá lên
BINANCE:GNTBTC   None
Mua ở gần đường màu tím, đặt TP tại ô màu cam và TG tại ô màu đỏ
Chú ý SL

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.