GameonVentures

Go, H4, Tìm kiếm vùng mua 50% lợi nhuận

BINANCE:GOBTC   GoChain / Bitcoin
Sóng Go chưa đi hết giảm, chúng ta có thể tìm kiếm 1 lệnh vào nhỏ trong xu hướng hiệu chỉnh tăng của GO. Lưu ý sóng giảm hình thành có thể khiến Go mất hơn 90% giá trị !