TiDi_Group

Vùng giá bán Vàng khá tốt, giữ dài hạn

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng vùng giá 1750-1760, Đây có thể là cơ hội cuối cùng, để có mức giá tốt Bán xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.