77 lượt xem
1
Như vậy kịch bản của mình với vàng lần trước đăng có vẻ là đang đi khá đúng