Dautusieude_Official

GOLD: TÍN HIỆU SELL ĐÃ SẴN SÀNG.

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Sell: 1840 - 1837
SL: 1845
TP: 1820

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.