dcironcop

GOLD trung hạn: Sell!

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vùng sell của gold từ 151x trờ đi. Các vùng take profit như trong hình. Đến các điểm take profit sẽ có cập nhật tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.