Dautusieude_Official

GOLD: KỊCH BẢN CHO MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Sau khi tình hình căng thẳng chính trị lắng xuống, GOld đã giảm về vùng 197x. Tâm lý tiếp theo của thị trường sẽ theo dỗi tình hình giữa Nga - Ukr và số liệu lạm phát từ Mỹ.

Nếu như mô hình VDV được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản như trên, sẽ sớm hình thành như kỳ vọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.