TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Daily tạo Flag pattern rất đẹp, kỳ vọng backtest trend để bay lên đạt 178x vào tuần sau.
2 trade scalp:
- Short 174x về 171x.
- Long 171x lên 178x.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.