chungprotrade

Giá vàng có thể hồi về vùng 1769 và 1777 sau đó giảm

Giá xuống
Trên biểu đồ H4, giá vàng hiện tại đang hồi lên sau khi giảm giá mạnh.
Chiến lược sell khi thấy dấu hiệu hồi kết thúc tại những vùng giá 1769 và 1777.
Đây không phải là lời khuyên đầu tư, đây chỉ là suy nghĩ mang tính cá nhân.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.