chungprotrade

Giá vàng có thể hồi về vùng 1769 và 1777 sau đó giảm

Giá xuống
Trên biểu đồ H4, giá vàng hiện tại đang hồi lên sau khi giảm giá mạnh.
Chiến lược sell khi thấy dấu hiệu hồi kết thúc tại những vùng giá 1769 và 1777.
Đây không phải là lời khuyên đầu tư, đây chỉ là suy nghĩ mang tính cá nhân.