SharkFollow

Một Doji nhỏ có Vàng có cất cánh được hay không?

Giá lên
Chiến lược: mua quanh 1.715 - 1.720
Mục tiêu:
- Taget 1: 1.808
- Taget 2: 1.880
Chúc cả nhà may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.