dcironcop

GOLD: Sóng lên cuối trước khi điều chỉnh

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vùng mua từ 1490 đổ lên, sl 1488. Tp vùng 152x.
Khả năng có điều chỉnh cực mạnh từ vùng 152x.