dcironcop

GOLD: Sóng lên cuối trước khi điều chỉnh

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vùng mua từ 1490 đổ lên, sl 1488. Tp vùng 152x.
Khả năng có điều chỉnh cực mạnh từ vùng 152x.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.