TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đã hình thành mô hình nến sao hôm. Khả năng đi xuống theo xu hướng là cao. Canh sell ở điểm đường màu đỏ choort lời ở điểm đường màu xanh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.