TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
xác định xu hwowng chính 1h là xu hướng giảm
tìm điểm mua bán tại khung 4h
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.