hoainv_sp2

Vàng chưa thể bật tăng, canh SELL

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)

Trên khung D1 vàng vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm, biểu hiện bằng cặp đỉnh thấp hơn và cặp đáy cũng thấp hơn được nối bởi 2 đường thẳng song song màu xanh.

Hiện tại thiên hướng canh Sell tại 2 đường kháng cự ở 2 mũi tên (Nếu giá đi lên tiếp cận các vùng này)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.