Dautusieude_Official

GOLD: Mô hình tam giác Tăng xuất hiện

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Gold đã đi vào vùng giá sideway và tạo ra vùng tam giác tăng giá
Mua vùng 1925.
SL: 1805
TP: 1950

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.