ShaneHua

GOLD: Sep 19, 2023

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Kịch bản phân tích sóng elliott cho GOLD (19/9)
• Timeframe thực hiện phân tích: 30M
• Chiến lược giao dịch: Mua
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng hiệu chỉnh (Corrective wave)
• Kỳ vọng phân loại của sóng: Zigzag
• Vị trí (Position): Sóng c- Subminuette, màu cam
• Hình dạng hiện tại (Shape): Sóng - Micro, màu tím.
• -> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: Thị trường giảm giá phá vỡ điểm vô hiệu (Invalidation point) tại 1921.70

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.