AndyTony

Gold canh SELL xuống

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chiến lược hiện tại quan điểm cá nhân về vàng hiện tại như sau
SELL GOLD1791- 1793-95
SL 1800
TP 1782
TP 1775
TP 1770
CANH BUY 1758-62
SL 1754
TP 178X
Chúc cả nhà ngày mới giao dịch thắng lợi lớn!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.