dcironcop

Hướng đi cậu vàng 30/7/2019

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Trong ngày hôm nay cậu vàng sẽ đi trong biên độ ngắn như hình, trước khi phá vỡ kháng cự. Chú ý vùng stoploss.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.