MTCinvest

Chúc mừng AE buy quanh 1644 nhé 100 pip hơn

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Như kịch bản mình đã dựng sáng nay

Cảm ơn anh em tị tưởng ạ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.