Celina2021

Vàng chạm mốc 1780

Giá xuống
vàng sẽ chạm môc 1780 và đi lên > dành cho những bạn chơi ngắn hạn trong ngày . Khoảng thời gian vàng biến động mạnh nhất là 20h - 22h