Dautusieude_Official

GOLD: THỬ VẬN MAY BẮT ĐÁY H1

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Mình sẽ thử vận may với đáy H1. SL 1805.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.