PuppyGold

1 đợt giá lên cho những ngày cuối tuần

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Cân nhắc mua lên tại 1734 Tp tùy hứng
Giao dịch đang hoạt động: Giao dịch đang có lợi nhuận 30pip giá hiện tại 1737