EricNguyenICA

Kế hoạch tuần cho Vàng.

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
109 lượt xem
2
- Theo dõi vùng 1760-1766
Nếu qua 1766 sẽ lên tiếp 1795
Nếu không qua được khả năng sẽ về 1920