EricNguyenICA

Kế hoạch tuần cho Vàng.

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
- Theo dõi vùng 1760-1766
Nếu qua 1766 sẽ lên tiếp 1795
Nếu không qua được khả năng sẽ về 1920
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.