Linda369

Dự báo Gold ngày 26.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Vàng sức đi yếu, đã nén trong khoảng 2 tuần vẫn chưa xác tín được xu hướng rõ ràng. Bạn nên ít vào lệnh hơn, quan sát và chờ đợi thời cơ. Cũng như giảm biên độ lợi nhuận kỳ vọng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.