Linda369

Dự báo Gold ngày 30.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Vàng tăng yếu và không có nhiều đôt biến.
Tuy nhiên các tín hiệu cho thấy vàng vãn đang xu hướng đi lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.